Menu Close

Admission | การรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับชั้นเนิร์สเซอรี่ เป็นนักเรียนที่อายุระหว่าง 1 – 2 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 • ระดับชั้นเตรียมอนุบาล เป็นนักเรียนที่อายุครบ 2 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เป็นนักเรียนที่อายุครบ 3 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นนักเรียนที่อายุครบ 4 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นนักเรียนที่อายุครบ 5 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

การซื้อใบสมัคร

 • ซื้อใบสมัครและระเบียบการชุดละ 500 บาท ที่อาคารสำนักงานอำนวยการโรงเรียนอนุบาลวารี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตรและทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของบิดามารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพประจำตัวเด็ก 1 ชุด
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 รูป

การคัดเลือกนักเรียน

 • ทดสอบความพร้อมตามวัย และการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนนัดหมายเป็นรายบุคคล

การประกาศผลสอบ

 • แจ้งผลสอบเป็นรายบุคคลหลังจากทดสอบพัฒนาการ
 • มอบตัวพร้อมชำระเงินตามกำหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ

*เมื่อประกาศผลสอบแล้ว ผู้ปกครองนักเรียนจะต้องติดต่อรายงานตัวยืนยันการเข้าเรียนพร้อมชำระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าเรียน ตามวัน เวลา ที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
**เมื่อชำระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าเรียนแล้วจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

รายการค่าเทอมของนักเรียน

รายการ

เนิรส์เซอรี่

เตรียมอนุบาล

อนุบาล 1 - 3

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

-

7,450

2,756.75

ค่าอาหารกลางวัน

-

3,000

3,000

ค่าอาหารเสริม (นม) และ อาหารว่าง

-

1,050

1,050

ค่าห้องปรับอากาศ

-

1,250

1,250

ค่าตรวจสุขภาพและสุขอนามัย ค่าประกันอุบัติเหตุ

ค่าซักฟอก

-

525

600

525

600

ค่าเรียนเสริมพิเศษนอกหลักสูตร

- ค่าเรียนเสริมภาษาต่างประเทศ

- ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

-4,000

4,000


4,000

2,000

ค่าเรียนเสริมวิทย์ - คณิตเป็นภาษาอังกฤษ

-

-

1,000

ค่าเรียนเสริมทักษะดนตรีและนันทนาการ

-

-

2,000

ค่าเรียนเสริมพิเศษนอกหลักสูตร

- กิจกรรมบูรณาการ ทัศนศึกษา

-


1,000


1,000

ค่ากิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ

-

1,000

1,000

ค่าอุปกรณ์การเรียนเสริมพิเศษนอกหลักสูตร

- ค่าเอกสารประกอบการเรียนและสื่อการสอนเสริมนอกหลักสูตร

-


1,000


1,000

ค่าชุดทดลองและอุปกรณ์เสริมพิเศษนอกหลักสูตร

-

500

500

ค่าบำรุงและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาโรงเรียน ศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้ ครุภัณฑ์ และ อาคารสถานที่

-

6,625

6,318.25

ค่าธรรมเนียมรายเดือน (เนิรส์เซอรี่)

ค่าอุปกรณ์ชุดนอน (เดือนต่อไป 3,500)

4,000

2,000

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

6,000

28,000

28,000

อุปกรณ์แรกเข้าสำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3

 • ชุดเครื่องนอน + กระเป๋า 1 ใบ + ผ้ากันเปื้อน 1 ผืน
 • ชุดพละ (ตามขนาดไซส์)
 • ชุดนักเรียน (ตามขนาดไซส์)

*รวมค่าอุปกรณ์แรกเข้า + ชุดพลศึกษา + ชุดนักเรียน ประมาณ 5,000 บาท (ตามขนาดไซส์)

การชำระค่าเทอม

 • แผนกการเงิน อาคารอำนวยการ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • ชำระผ่านธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าข่อย
  ชื่อบัญชี: โรงเรียนอนุบาลวารี
  เลขที่บัญชี: 253-0-15370-5
  รหัสระบุธนาคาร (SWIFT CODE): BKKTHBK

*1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน
**ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนชั้นเนิร์สเซอรี่ชำระเป็นรายเดือน